Andreas Larsson, Blekinge Tekniska Högskola om samverkan med inkubatorer och science parks inför Sveriges innovationsriksdag 2019

Andreas Larsson

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har en starkt tillämpad profil inom IT och innovation för hållbar tillväxt, där nära samverkan med omgivande samhället finns i vårt DNA. I vår linda var vi pionjärer inom Triple Helix-samverkan.

Ser vi på BTH till vår egen region idag har vi dock tydliga tillväxtutmaningar och Sveriges Innovationsriksdag är ett utmärkt tillfälle att få inspiration och nya idéer om hur vårt innovationsekosystem kan stärkas avsevärt. Sveriges Innovationsriksdag är kort och gott den naturliga mötesplatsen för att på nationell nivå diskutera hur vi ökar landets innovationsförmåga. 

Inkubatorer och science parks – nödvändiga för nyttiggörande, innovation och entreprenörskap
BTH är ett förhållandevis litet lärosäte med begränsade egna resurser för externa relationer och innovationsstöd, så i vårt fall är det helt och hållet nödvändigt att Blue Science Park, NetPort Science Park och Blekinge Business Incubator drivs på ett framgångsrikt sätt. Vi kan fokusera på vår kärnverksamhet inom utbildning och forskning, samtidigt som vi har kapaciteten att växla upp nyttiggörande, innovation och entreprenörskap med hjälp av våra partners när möjligheter uppstår. De erbjuder en effektiv och skalbar modell för involvering av samhälle och näringsliv i behovsanalys och affärsutveckling på ett sätt som skulle vara omöjligt för oss att bedriva på egen hand. Vi jobbar hårt för att öka överhörningen och samverkan mellan lärosätet, vår inkubator och våra science parks. Bland annat handlar det om att skapa en mer integrerad samverkansportfölj, så att vi gör mer saker tillsammans istället för att vänta på input eller resultat från den andra parten.

Finns det några områden där BTH skulle vilja arbeta med Inkubatorer och Science Parks?
Jag väljer att vara lite opportunistisk med tanke på temat för Sveriges Innovationsriksdag 2019 – Det Smarta Samhället. Utmaningsdriven innovation är förvisso inte ett helt nytt begrepp, men historiskt sett är det ändå vanligt att lärosäten, inkubatorer och science parks sorterar upp sin verksamhet i fack. Det kan handla om discipliner, branscher, teknikområden eller affärsområden. Jag har exempelvis själv arbetat med produktutveckling och innovation kopplat till flyg, fordon, konsumentelektronik och medicinsk teknik, men när smarta samhällen kommer på tal blir det helt plötsligt inte så lätt att sortera vilka kompetenser, förmågor, produkter eller tjänster som är i centrum. Det krävs mer gränsöverskridande samverkan, en större involvering av olika aktörer i värdekedjan och framför allt ett större systemtänk. En enorm utmaning, men en oerhört viktig sådan för framtiden.

Med tanke på BTHs profil är såklart digitalisering en gemensam nämnare i vår verksamhet, oavsett om det gäller smart samhällsbyggnad, eHälsa, intelligenta transportsystem eller marin teknik. Med utmaningsdriven innovation i sikte blir behovet av draghjälp från inkubatorer och science parks ännu större från vår sida. Ett färskt exempel är den samverkan inom området digital samhällsbyggnad som nyligen startats mellan Karlskrona Kommun, BTH, Boverket, Fortifikationsverket, WSP och en rad andra aktörer, där Blue Science Park tagit på sig det koordinerande ansvaret.

Andreas Larsson är vice rektor för samverkan, innovation och entreprenörskap på
Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Under Sveriges Innovationsriksdag deltar han tillsammans med rektor Mats Viberg i ett antal olika paneldiskussioner. 

Fler inlägg