Hållbara samhällen bygger på medskapande och systemisk innovation

Pia Sandvik

Sverige, och världen, befinner sig i stora paradigmskiften med många parallella möjligheter och utmaningar. Uppkopplade och sammankopplade offentliga och privata verksamheter innebär stora möjligheter men också nya typer av sårbarheter som kan få långtgående konsekvenser.

Vi ser en utveckling av ökad migration, politisk instabilitet, ökade socioekonomiska skillnader och akuta klimathot. Dessa sammanvävda och allt snabbare samhällsförändringar bidrar till en ny komplexitet medan kunskaper blir alltmer fragmenterade, eller saknas helt, om grundorsaker, konsekvenser och lösningar.

Samtidigt är det allt oftare på lokal nivå - i städer, stadsdelar och samhällen - som utmaningarna landar. Kommuner och städer får allt svårare att leva upp till invånares och organisationers förväntningar på infrastruktur, försörjningssystem, boenden, trygga miljöer, attraktiva arbetsplatser, god hälsa, värdig ålderdom, integration, jämlik skola och gröna områden. Många ställer därför sitt hopp till innovationer i samverkan som lösningen på de lokala och globala utmaningarna.

Städer utvecklas till innovationsplattformar och involverar många aktörer i ett stort antal forsknings- och innovationsprojekt och testbäddar. Göteborg satsar på att öppna hela staden som testbädd och Stockholm vill bli världens smartaste stad.
Utmaningen är att tillgodose att innovationerna främjar helheten och även värnar grundläggande värden som exempelvis demokrati och ekologisk hållbarhet. Lösningarna ska även kunna organiseras och skalas upp, få långsiktig och hållbar effekt och ge mervärde för alla som en gång bidragit. Individens roll och förmåga som medskapande och delaktig i samhällsutvecklingen måste öka. Likaså satsningar på folkbildning för mänskliga samspel, meningsfullhet och lärande. Med dessa byggstenar på plats kan vi öka tilliten och den sociala sammanhållningen - två grundpelare för samhällets välmående och goda utveckling.

Digitaliseringen bidrar till en ny plattformsekonomi som utmanar traditionell ekonomisk styrning och uppföljning. För att styra mot mer hållbara och resurseffektiva investeringar har städer och kommuner börjat ge ut gröna obligationer. Forskning och tester pågår kring implementering av samhällsobligationer som exempelvis sociala utfallskontrakt. Nya proaktiva styrmodeller för hur vi beräknar och värderar kvalitet i välfärdssystemen utgår från hållbarhet och delat finansiellt ansvar mellan offentlig och privat sektor. Metoder som även integrerar livskvalitet, ekosystemvärden och sociala värden i organisationers styrning och uppföljningssystem är under utveckling.

Inom RISE utvecklar vi nya lösningar på komplexa utmaningar som involverar många aktörer med skilda styrlogiker och intressen. Vår roll är att bidra till näringslivets konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling och i den rollen erbjuder vi såväl teknikutveckling som utbildningar i facilitering av medskapandeprocesser, normkreativitet och innovationskapacitet. Vi har, i samverkan med kommuner och städer, utvecklat metoder för effektmätning och kvalitetssäkrad värdeberäkning. Tvärdisciplinär och tillämpad forskning för systemisk innovation och kunskapsutveckling är helt kritisk för en hållbar samhällsutveckling.

Pia Sandvik, vd RISE Research Institutes of Sweden

Fler inlägg