Näringslivet som central aktör för att förverkliga Agenda 2030 och mål 11 om hållbara samhällen

Emanuel Alvarez

Sedan Pariskonferensen om klimatförändringar och antagandet av Agenda 2030 med de 17 globala hållbarhetsmålen under hösten 2015, har omställningen mot ett mer hållbart samhälle intensifierats.

Det finns en stor förväntan på att näringslivet aktivt bidrar med innovativa lösningar till denna förändring, men vilka incitament har då våra svenska bolag att ta sig an denna uppgift? Forskning visar att ett systematiskt hållbarhetsarbete leder till bättre ekonomisk avkastning och en högre aktiekurs – hållbara affärer blir därför också lönsamma affärer.

Om detta tydligt framgår, varför lägger då inte alla bolag om kursen direkt och blir 100% hållbara? Världen är förstås mer komplex än så.

Business Sweden har i uppdrag att hjälpa svenska företag att växa globalt, också på marknader med svåra utmaningar och där behovet av omställningen till ett både miljömässigt och socialt hållbart samhälle många gånger är som störst. I vår dialog med olika intressenter framkommer det att hinder för hållbara affärer – som ofta också sammanfaller med hinder för det praktiska genomförandet av Agenda 2030 - är risk för korruption eller att involveras i kränkningar av mänskliga rättigheter.  

Ytterligare ett hinder är att det idag ofta saknas hållbara upphandlingar, dvs  upphandlingar som inte bara beaktar lägsta pris vid inköpstillfället utan också inkluderar ett livscykelperspektiv samt ser till lösningar som är både miljömässigt och socialt hållbara. Offentlig upphandling anges stå för ca 12 % av BNP i OECD-länder och upp till 30% i många utvecklingsländer. Här finns således en enorm hävstång för lokal implementering av Agenda 2030 med hjälp av offentliga upphandlingar som också inkluderar ett helhetsperspektiv med tydliga miljökrav, transparenta processer, hållbara leverantörskedjor - i tillägg till högkvalitativa lösningar och ny teknologi.

Många snabbväxande scale-up bolag har hållbarhet som sin kärnaffär, med lösningar för det smarta samhället både vad gäller minskad klimatpåverkan och socioekonomisk utveckling. Vi behöver få fram fler pilotprojekt och göra dem skalbara, så att lärdomarna kan användas i andra sammanhang. Målen i Agenda 2030 behöver genomsyra detta arbete och Business Swedens roll är att med kunskapshöjande insatser, såsom vår Hållbarhetsguide och exportutbildning med ett integrerat hållbarhetsperspektiv riktat till småföretag, bidra till att väl förberedda företag når ut globalt med sina innovativa lösningar om smarta samhällen. Inom Business Sweden ser vi framemot nya konstruktiva partnerskap helt i enlighet med mål 17. 

Marie Trogstam är Hållbarhetschef hos Business Sweden och har erfarenhet från motsvarande roll både inom Telia och försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Fler inlägg